पहिली & दुसरी English प्रश्नमंजुषा


Basic English Test ( मुलभूत ज्ञानावर आधारीत)

चला सोडवूया 10 गुणांची ENGLISH प्रश्नमंजुषा…..

Created by Kitestudy

पहिली & दुसरी इंग्लिश

1 / 10

1. Find the missing letter.

रिकाम्या जागी कोणते अक्षर येईल.

P , Q , R , ....., T

2 / 10

2. Find odd one.

चुकीची जोडी निवडा.

Mm, Qq, Hh, Nm, Bb

3 / 10

3. What is the name of this fruit?

खालील फळाचे नाव ओळखा.

4 / 10

4. Find the correct word "Elephant". 

बरोबर शब्द ओळखा.

5 / 10

5. We have .......... hands.

आम्हाला ..... हात आहेत.

6 / 10

6. What is the name of this bird?

7 / 10

7. Find the missing letter.

रिकाम्या जागी कोणते अक्षर येईल.

f , g , h , i, .....

8 / 10

8. Make a meaningful word.

दिलेली अक्षरे वापरून अर्थ पुर्ण शब्द बनवा.

H M E O 

9 / 10

9. What is the name of this animal?

खालील प्राण्याचे नाव ओळखा.

10 / 10

10. Find the correct word . 

बरोबर शब्द ओळखा.

"Apple"

Your score is

0%

ही पोस्ट शेअर करा...