सातवी गणित अभ्यास पुस्तक

पाठ 1

संख्यांची ओळख

PDF DOWNLOAD ची लिंक या पोस्टच्या शेवटी दिलेली आहे.

        1)  खालील संख्या रेषेवर रिकाम्या जागी अंक भर.

       -6     __ ___     -3    -2    __   0     +1  +2    __   +4    __  +6

      2) -8, 0, +5, -2, +1  या संख्या चढत्या क्रमात लिहा.

     

3) -6, 0, +8, -3, +4  या संख्या उतरत्या क्रमात लिहा.

     

4) खालील पैकी सर्वात लहान धन पूर्णांक ओळखा.

      a) 0       b) 1      c) 5    d) 10                        उत्तर :___________

      5) एक धन पूर्णांक आणि एक ऋण पूर्णांक यांची बेरीज ……………येईल.

         a ) नेहमी धन पुर्नांकच येते          b) नेहमी ऋण  पुर्नांकच येते

          c)  शून्य                                 c) धन किंवा ऋण पूर्णांक

      6) a)  -1405 मध्ये  +504 मिळवा.     b) 3616 मध्ये -2512 मिळवा.

           

                     

7) a) +108 मधून -91 वजा करा.    b) +113 मधून -108 वजा करा.

 
 
 

      8) सोडवा.

8 – { 8 – ( 8 – 8 ) }7 – { 6 + (5 – 4 ) }

      9) रिकाम्या जागी योग्य उत्तर लिहा.

i) +3    -5   ii) -8 –iii) -9 -6

                                                                        www.kitestudy.in

12) खालील उदाहरणे सोडवा.

a) -28 ÷ 4b) 54  ÷  6
c) -63 ÷ 7d) -81 ÷  3

      15) एका पुर्णांकाला -8 ने भागल्यास भागाकार 7 येतो. तर तो पूर्णांक शोधा.

 

16) एका भाजी दुकानातील भाज्यांचे

दर खाली दिलेले आहेत. इंदिरा 3 kg बिन्स 

1 kg बटाटे ,   ½ kg गाजर विकत घेते. तर तिने दुकानदाराला द्यावयाची            रक्कम किती?

बटाटे  = रु २० / kg           गाजर = रु 30/ kg

            बिन्स  =  रु 40 / kg      

 

17)  एका चौकोनाकृती बागेच्या बाजूंची लांबी अनुक्रमे 132 फूट , 151 फूट, 107 फूट, 165 फूट आहे तर त्या जागेची परिमिती  काढा.

 

www.kitestudy.in 

18) एका पुर्णाकाला -9  ने भागल्यास भागाकार 6 येतो.  तर तो पूर्णांक ओळखा.

 

19) गुणाकार करून खालील तक्ता भरा.

x -5 +6 -12  +3 -7 -13
+4       
-7 +35      
-3       
+8  + 48    

20) गुणाकार करून खालील तक्ता भरा.

x +3 -4 -5  +6 -8 -11
-2 -6     
+3   -15   
+4    +24  
0 0    

21) आडव्या  ओळीतील संख्यांना उभ्या स्तंभातील संख्यांनी भागून येणारे उत्तर कोष्टकातील रिकाम्या जागी लिहा.

 ÷0 -4 +6   -8 -10 12
+1 0     
-1  +4    
-2   -3 -5 
+2   -4 6

22) रवीने वाढ दिवसानिमित्त आपल्या वर्गमित्रांना वाटण्यासाठी 76 चोकलेट आणले. प्रत्येकाला 4 चोकलेट प्रमाणे त्याने वाटले. तर त्याने एकूण किती जणांना चोकलेट वाटले.

 

23) सोडवा.

i) (-2) x  ( +6) + ( + 3 )    ii) (-3) x  (-2 ) + ( -5)
iii) ( -37 ) x 7  +  ( -5 ) – (+2 )iv) 6 x ( -4 )  -2 ( – 5 ) + 2

 

24) एका रेफ्रिजरेटरचे तापमान 3C आहे. त्याचे तापमान एका तासाला 1C ने कमी होत असेल तर 5 तासानंतर त्याचे तापमान किती असेल?

वेळ पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास चौथा तास पाचवा तास
तापमान 2C    

DOWNLOAD PDF

ही पोस्ट शेअर करा...